Algemene voorwaarden

Laatst geüpdatet 1 maart 2024

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbod en Acceptatie
 4. Gebruiksrechten en Beperkingen
 5. Registratie en Account beheer
 6. Betalingsvoorwaarden
 7. Intellectueel Eigendom
 8. Gegevensbescherming en Privacy
 9. Verplichtingen van de Afnemer
 10. Wijzigingen en Beschikbaarheid van de Dienst
 11. Ondersteuning en Onderhoud
 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
 13. Duur en Beëindiging
 14. Overmacht
 15. Confidentialiteit
 16. Geschillen en Toepasselijk Recht
 17. Diversen

 

Artikel 1 - Definities

in deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
BW: het Burgerlijk Wetboek.
Leveraar: Hiermee wordt Proqerty B.V. bedoelt.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Proqerty B.V. en de Wederpartij.
Wederpartij: De rechtspersoon die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen Proqerty B.V. en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Proqerty B.V., voor de uitvoering waarbij derde-partij dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Artikel 3 - Aanbod en Acceptatie

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Proqerty B.V. dienen te worden geaccepteerd binnen 14 dagen naar ontvangst, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 2. Proqerty B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. Indien de wederpartij tijdens het registreren de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, wordt er akkoord gegaan met de dienstverlening van Proqerty B.V. voor de minimaal afgesloten periode van het contract. Tevens accepteert de wederpartij hiermee haar verplichtingen tot betaling.

Artikel 4 - Gebruiksrechten en Beperkingen

4.1 Verlening van Licentie

Proqerty B.V. verleent de Afnemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, en herroepelijk recht om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de aangeboden SaaS-diensten, strikt voor zakelijke of persoonlijke doeleinden, conform de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden.

4.2 Gebruiksbeperkingen

De Afnemer mag de SaaS-diensten niet gebruiken op een wijze die:

 • In strijd is met toepasselijke lokale, nationale, of internationale wet- en regelgeving.
 • Onrechtmatig is of fraude bevordert.
 • Schade of letsel toebrengt aan personen of eigendommen.
 • De diensten, servers, of netwerken verbonden aan de SaaS-diensten verstoort of onderbreekt.

4.3 Verbod op Reverse Engineering

Het is de Afnemer verboden om technieken zoals reverse engineering, decompilatie, of disassemblage toe te passen op de software of enig deel van de SaaS-diensten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan onder toepasselijk dwingend recht.

4.4 Sublicenties en Account deling

De Afnemer mag geen sublicenties verstrekken, de SaaS-diensten verhuren of leasen, of logingegevens delen met onbevoegde derden. Elk account is persoonlijk en bedoeld voor gebruik door één specifieke gebruiker of entiteit, tenzij anders overeengekomen met Proqerty B.V..

4.5 Aanpassingen en Aanvullingen

Proqerty B.V. behoudt zich het recht voor om de SaaS-diensten te wijzigen, aan te passen, of aanvullende functionaliteiten toe te voegen. Deze wijzigingen mogen de kern functionaliteiten van de diensten niet significant verminderen zonder voorafgaande kennisgeving aan en akkoord van de Afnemer.

4.6 Compliance en Audits

Proqerty B.V. mag compliance audits uitvoeren om te verifiëren of de Afnemer de voorwaarden van deze licentie naleeft. Deze audits worden uitgevoerd met redelijke voorafgaande kennisgeving en op een zodanige wijze dat de bedrijfsvoering van de Afnemer niet onnodig wordt verstoord.

Artikel 5 - Registratie en Account beheer

5.1 Registratieprocedure

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de SaaS-diensten van Proqerty B.V., moet de Afnemer zich registreren en een account aanmaken. Tijdens het registratieproces dient de Afnemer accurate, actuele en volledige informatie te verstrekken, zoals gevraagd in het registratieformulier. Proqerty B.V. behoudt zich het recht voor om registraties te weigeren of accounts te sluiten die niet voldoen aan deze voorwaarde.

5.2 Accountbeveiliging

Na registratie ontvangt de Afnemer accountgegevens, waaronder een gebruikersnaam en wachtwoord. De Afnemer is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van deze accountgegevens en is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder dit account. De Afnemer dient Proqerty B.V. onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

5.3 Gebruikersverantwoordelijkheden

De Afnemer verbindt zich ertoe om:

 • Geen informatie te verstrekken die misleidend, onjuist of vals is tijdens het registratieproces en bij het beheren van het account.
 • Het account niet te gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden.
 • De toegang tot en het gebruik van het account te beperken tot personen die bevoegd zijn om namens de Afnemer te handelen.

5.4 Wijzigingen en Updates

De Afnemer dient alle relevante accountinformatie up-to-date te houden. Dit omvat het onmiddellijk bijwerken van de accountinformatie om eventuele wijzigingen in naam, contactgegevens, of andere relevante informatie te weerspiegelen.

5.5 Accountoverdracht

Accounts zijn persoonlijk en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proqerty B.V. worden overgedragen of verkocht aan derden. Elk verzoek tot overdracht van een account moet vergezeld gaan van relevante documentatie die de overdracht rechtvaardigt.

5.6 Beëindiging en Opschorting

Proqerty B.V. behoudt zich het recht voor om accounts op te schorten of te beëindigen die betrokken zijn bij activiteiten die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, frauduleus gebruik van de dienst, het veroorzaken van schade aan Proqerty B.V. of andere gebruikers, of het niet nakomen van financiële verplichtingen.

5.7 Gevolgen van Beëindiging

Bij beëindiging van een account, om welke reden dan ook, kan de Afnemer de reeds betaalde vergoedingen niet terugvorderen en kan verlies van toegang tot en gebruik van de SaaS-diensten, inclusief data en content die op het account zijn opgeslagen, het gevolg zijn.

Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden

6.1 Prijzen

Alle prijzen voor de SaaS-diensten aangeboden door Proqerty B.V. worden duidelijk vermeld op de website of in een aparte overeenkomst. De vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven. Proqerty B.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen niet van toepassing zijn op reeds afgesloten contracten voor de duur van de lopende termijn.

6.2 Facturatie en Betaling

Proqerty B.V. factureert de Afnemer voor de verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingscyclus (bijvoorbeeld maandelijks, per kwartaal of jaarlijks). De Afnemer dient de factuur te betalen binnen de door Proqerty B.V. gespecificeerde betalingstermijn, welke standaard 14 dagen na factuurdatum is. Tevens moet je een geldige betaalmethode instellen voor je kan beginnen.

6.3 Betalingswijzen

De Afnemer kan de facturen betalen via de door Proqerty B.V. aangeboden betalingswijzen, zoals creditcard, of andere elektronische betaalmethoden. Eventuele transactiekosten verbonden aan de betaling zijn voor rekening van de Afnemer.

6.4 Laattijdige Betaling

Bij laattijdige betaling behoudt Proqerty B.V. zich het recht voor om:

 • Extra Administratieve kosten in rekening te brengen.
 • De toegang tot de SaaS-diensten op te schorten totdat de volledige betaling is ontvangen.
 • De wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de datum van volledige betaling.

6.5 Abonnementen en Automatische Verlenging

Tenzij anders overeengekomen, worden abonnementen voor de SaaS-diensten automatisch verlengd voor dezelfde termijn als de oorspronkelijke periode. De Afnemer tot vier weken voor de verlengingsdatum de tijd om het abonnement op te zeggen.

6.6 Wijzigingen in Abonnementskosten

Proqerty B.V. behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten aan te passen. Dergelijke wijzigingen worden ten minste één maand voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen gecommuniceerd aan de Afnemer. Indien de Afnemer niet akkoord gaat met de prijswijziging, heeft deze het recht het abonnement te beëindigen voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen.

6.7 Restitutiebeleid

Restituties worden alleen verleend volgens het restitutiebeleid van Proqerty B.V., zoals vermeld in de overeenkomst of op de website. Over het algemeen zijn betaalde abonnementskosten niet restitueerbaar, tenzij er sprake is van door Proqerty B.V. erkende uitzonderlijke omstandigheden. Tevens zijn restituties altijd ter maximale hoogte van het laatst afgesloten lopende contract. Bij een maand abonnement is dat dus de maximale hoogte van 1 maand tarief.

Artikel 7 - Intellectueel Eigendom

7.1 Eigendom van Diensten en Content

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, patenten, databankrechten en handelsgeheimen, in de SaaS-diensten, de bijbehorende software, documentatie, en alle andere materialen die door Proqerty B.V. worden geleverd, blijven exclusief eigendom van Proqerty B.V. of haar licentiegevers. De toegang tot en het gebruik van de diensten verleent de Afnemer geen eigendomsrechten of titels op deze intellectuele eigendommen.

7.2 Gebruiksrecht

Proqerty B.V. verleent de Afnemer een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de SaaS-diensten te gebruiken uitsluitend voor intern bedrijfsgebruik of persoonlijk gebruik, onder de voorwaarden zoals gespecificeerd in deze overeenkomst. Dit recht is onderworpen aan de volledige naleving van alle voorwaarden en betalingsverplichtingen onder deze overeenkomst.

7.3 Beperkingen

Het is de Afnemer verboden om:

 • De software of diensten te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te reverse-engineeren, te decompileren, te disassembleren of anderszins te proberen de broncode daarvan af te leiden.
 • Rechten te verkopen, te sublicentiëren, te verhuren, te leasen, over te dragen, te distribueren of anderszins commercieel te exploiteren of beschikbaar te stellen aan derden.
 • Derden toe te staan om de software of diensten te gebruiken voor timesharing, servicebureau of soortgelijke dienstverlening.

7.4 Inbreuk op Rechten

De Afnemer zal Proqerty B.V. onmiddellijk op de hoogte stellen van elke vermoede inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Proqerty B.V. waarvan de Afnemer op de hoogte wordt. Proqerty B.V. heeft het exclusieve recht, maar niet de plicht, om elke dergelijke inbreuk of ongeautoriseerd gebruik te bestrijden en te beheersen.

7.5 Gebruikerscontent

Voor zover de Afnemer content creëert, uploadt, of anderszins beschikbaar maakt binnen de SaaS-diensten, behoudt de Afnemer alle intellectuele eigendomsrechten op dergelijke content. Echter, de Afnemer verleent Proqerty B.V. een wereldwijde, royaltyvrije licentie om deze content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in verband met het leveren van de SaaS-diensten en het verbeteren van de dienstverlening.

7.6 Feedback

Alle feedback, suggesties, ideeën of andere informatie of materialen over Proqerty B.V. of de diensten die door de Afnemer worden verstrekt, kunnen door Proqerty B.V. worden gebruikt zonder enige verplichting of compensatie aan de Afnemer. Dergelijke informatie wordt niet beschouwd als vertrouwelijk of eigendom van de Afnemer.

Artikel 8 - Gegevensbescherming en Privacy

8.1 Inzameling van Gegevens

Proqerty B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de Afnemer en eindgebruikers voor het leveren, verbeteren en beveiligen van haar SaaS-diensten. De soorten verzamelde gegevens, het doel van de verwerking, en de wijze van verzameling worden duidelijk beschreven in het Privacybeleid van Proqerty B.V..

8.2 Toestemming

Door gebruik te maken van de SaaS-diensten, stemt de Afnemer in met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in het Privacybeleid van Proqerty B.V.. De Afnemer zorgt ervoor dat alle eindgebruikers van wie persoonsgegevens worden verzameld, op de hoogte zijn van en instemmen met dergelijke verwerking.

8.3 Beveiliging van Gegevens

Proqerty B.V. implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit omvat bescherming tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

8.4 Toegang tot en Correctie van Gegevens

De Afnemer heeft het recht om toegang te verkrijgen tot de eigen persoonsgegevens die door Proqerty B.V. worden verwerkt, deze te corrigeren of te verwijderen, en om bezwaar te maken tegen of beperking van de verwerking van hun gegevens, in overeenstemming met het Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

8.5 Gegevensoverdracht

Proqerty B.V. mag persoonsgegevens overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), mits deze landen een adequaat beschermingsniveau bieden of passende waarborgen bieden in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

8.6 Verwerkers en Derden

Proqerty B.V. kan gebruikmaken van derde partijen (verwerkers) om namens haar bepaalde taken uit te voeren die verband houden met de SaaS-diensten, waaronder de verwerking van persoonsgegevens. Proqerty B.V. zorgt ervoor dat dergelijke verwerkers voldoen aan de privacywetgeving en bindende contractuele verplichtingen aangaan om de privacy en beveiliging van de gegevens te waarborgen.

8.7 Melding van Datalekken

In het geval van een datalek dat waarschijnlijk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zal Proqerty B.V. zonder onnodige vertraging en, waar mogelijk, binnen 72 uur nadat zij er kennis van heeft genomen, de bevoegde toezichthoudende autoriteit(en) hiervan op de hoogte stellen, tenzij het lek waarschijnlijk geen risico voor de rechten en vrijheden van individuen inhoudt. Indien het lek een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zal Proqerty B.V. de betrokken personen ook zonder onnodige vertraging informeren.

8.8 Wijzigingen in Privacybeleid

Proqerty B.V. behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden effectief na publicatie op de website van Proqerty B.V.. Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om het Privacybeleid regelmatig te raadplegen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Artikel 9 - Verplichtingen van de Afnemer

9.1 Algemeen Gebruik

De Afnemer stemt ermee in de SaaS-diensten van Proqerty B.V. te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot gegevensbescherming, intellectueel eigendom en exportcontrole.

9.2 Verboden Activiteiten

Het is de Afnemer verboden om:

 • De SaaS-diensten te gebruiken voor illegale doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot fraude, piraterij, en het verspreiden van illegale inhoud.
 • Activiteiten te ondernemen die de werking of de beveiliging van de SaaS-diensten kunnen verstoren of hinderen, zoals het verspreiden van virussen, malware of andere schadelijke code.
 • Toegang te verkrijgen tot niet-geautoriseerde delen van de SaaS-diensten, systemen of netwerken van Proqerty B.V..

9.3 Gebruik van Content

De Afnemer dient ervoor te zorgen dat alle content die wordt geüpload, gepost of anderszins verspreid via de SaaS-diensten, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, of andere rechten van derden. De Afnemer vrijwaart Proqerty B.V. voor alle claims van derden in verband met dergelijke content.

9.4 Gegevensintegriteit en -back-up

De Afnemer is verantwoordelijk voor het behouden van de integriteit van de gegevens die worden ingevoerd of gegenereerd binnen de SaaS-diensten. Hoewel Proqerty B.V. regelmatige back-ups kan uitvoeren, is het de verantwoordelijkheid van de Afnemer om regelmatig eigen back-ups te maken en te onderhouden.

9.5 Melding van Misbruik

De Afnemer dient onmiddellijk elk ongeautoriseerd gebruik van zijn account of enige andere inbreuk op de beveiliging, alsook elk ander mogelijk misbruik van de SaaS-diensten, aan Proqerty B.V. te melden.

9.6 Samenwerking bij Onderzoek

In het geval van een onderzoek naar misbruik of mogelijke inbreuken op de voorwaarden van de dienstverlening, verbindt de Afnemer zich ertoe volledig samen te werken met Proqerty B.V. en, indien van toepassing, met de bevoegde autoriteiten.

9.7 Vergoedingen en Betalingen

De Afnemer is verplicht alle verschuldigde vergoedingen voor de SaaS-diensten tijdig te betalen volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden, zoals gespecificeerd in Artikel 6.

Artikel 10 - Wijzigingen en Beschikbaarheid van de Dienst

10.1 Wijzigingen in de Dienst

Proqerty B.V. behoudt zich het recht voor om de SaaS-diensten (of een deel daarvan) te wijzigen, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving aan de Afnemer. Dit kan inhouden: het toevoegen of verwijderen van functies, het aanpassen van bestaande functionaliteiten, of het updaten van software. Proqerty B.V. streeft ernaar om de Afnemer tijdig te informeren over significante wijzigingen die de gebruikservaring beïnvloeden.

10.2 Beschikbaarheid van de Dienst

Proqerty B.V. streeft naar een maximale beschikbaarheid van de SaaS-diensten, maar garandeert geen ononderbroken toegankelijkheid. Geplande onderhoudswerkzaamheden, die noodzakelijk zijn om de kwaliteit en veiligheid van de diensten te waarborgen, worden vooraf aangekondigd. Proqerty B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit tijdelijke onbeschikbaarheid van de dienst, tenzij bij grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

10.3 Noodonderhoud

In geval van noodsituaties, zoals beveiligingsincidenten of ernstige technische problemen, kan Proqerty B.V. zonder voorafgaande kennisgeving onderhoudswerkzaamheden uitvoeren om de integriteit van de dienst te beschermen. Proqerty B.V. zal de Afnemer zo snel mogelijk informeren over de aard van het probleem en de verwachte duur van de onderbreking.

10.4 Gebruikersondersteuning bij Wijzigingen

Voor significante wijzigingen biedt Proqerty B.V. adequate documentatie en, indien nodig, gebruikerstraining of technische ondersteuning om de overgang voor de Afnemer te vergemakkelijken.

10.5 Feedback en Suggesties

Proqerty B.V. moedigt feedback en suggesties van de Afnemer aan met betrekking tot de SaaS-diensten. Hoewel Proqerty B.V. niet verplicht is om elke suggestie te implementeren, worden alle feedback en ideeën gewaardeerd en waar mogelijk meegenomen in toekomstige ontwikkelingen.

10.6 Beëindiging van Diensten

Proqerty B.V. kan besluiten om de SaaS-diensten (of een deel daarvan) te beëindigen. In een dergelijk geval zal Proqerty B.V. de Afnemer minimaal drie maanden van tevoren informeren en assisteren bij het overdragen van gegevens naar een ander systeem, indien van toepassing.

Artikel 11 - Ondersteuning en Onderhoud

11.1 Ondersteuningsdiensten

Proqerty B.V. biedt technische ondersteuning voor de SaaS-diensten aan alle afnemers. Deze ondersteuning omvat assistentie bij technische problemen, vragen over de functionaliteit van de dienst en hulp bij configuratie-instellingen. De ondersteuning is beschikbaar via e-mail, telefoon, of een online supportportaal.

11.2 Beschikbaarheid van Ondersteuning

De reguliere ondersteuningsuren zijn van maandag tot en met vrijdag, van 09:00 tot 17:00 uur lokale tijd, met uitzondering van nationale feestdagen.

11.3 Onderhoudswerkzaamheden

Proqerty B.V. voert regelmatig onderhoud uit aan de SaaS-diensten om de kwaliteit, prestatie en veiligheid te garanderen. Onderhoud wordt gepland tijdens perioden van lage activiteit om de impact op de Afnemer te minimaliseren. Proqerty B.V. streeft ernaar de Afnemer minstens 48 uur van tevoren te informeren over geplande onderhoudswerkzaamheden waardoor de applicatie langer dan 1 uur niet bereikbaar zou zijn. Onderhoudswerkzaamheden die minder dan een uur duren zullen via een aankondiging plaatsvinden binnen de applicatie.

11.4 Noodonderhoud

In het geval van kritieke beveiligingsproblemen of ernstige technische defecten kan Proqerty B.V. noodonderhoud uitvoeren zonder voorafgaande kennisgeving. Proqerty B.V. zal echter alles in het werk stellen om de Afnemer zo snel mogelijk te informeren en de impact te minimaliseren.

11.5 Software-updates

Proqerty B.V. voorziet de SaaS-diensten regelmatig van updates om nieuwe functies te introduceren, prestatieverbeteringen door te voeren en beveiligingslekken te dichten. De Afnemer wordt geïnformeerd over significante updates en de eventuele acties die vereist zijn om van deze updates gebruik te maken.

11.6 Verantwoordelijkheden van de Afnemer

De Afnemer is verantwoordelijk voor het onderhouden van een geschikte IT-omgeving die compatibel is met de SaaS-diensten, inclusief het bijwerken van lokale software en systemen. De Afnemer dient ook adequate training voor eindgebruikers te verzorgen om effectief gebruik te maken van de SaaS-diensten.

11.7 Feedback en Verbeteringen

Proqerty B.V. moedigt feedback van Afnemers aan met betrekking tot de ondersteunings- en onderhoudsdiensten. Proqerty B.V. zal deze feedback gebruiken om de kwaliteit van haar dienstverlening continu te verbeteren.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid en Vrijwaring

12.1 Beperking van Aansprakelijkheid

Proqerty B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of schadevergoedingen voor gemiste winst, inkomstenderving, of verlies van gegevens die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van de SaaS-diensten, ongeacht de oorzaak en ongeacht de theorie van aansprakelijkheid (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs als Proqerty B.V. op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

12.2 Maximale Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Proqerty B.V. voor alle claims die voortvloeien uit of in verband staan met de overeenkomst, ongeacht de oorzaak of theorie van de aansprakelijkheid, is beperkt tot het bedrag dat de Afnemer in de haar laatst lopende contract totaal heeft betaald voorafgaand aan het ontstaan van de claim aan Proqerty B.V. heeft betaald voor de diensten waarop de claim betrekking heeft. Dit houdt in dat bij een maand contract de maximale aansprakelijke claim niet hoger kan zijn dat de in die maand betaalde bedrag.

12.3 Vrijwaring door de Afnemer

De Afnemer vrijwaart Proqerty B.V., haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of in verband staan met:

 • Het gebruik van de SaaS-diensten door de Afnemer op een wijze die in strijd is met deze overeenkomst.
 • De schending van de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten, door de Afnemer.
 • Elk ander gedrag van de Afnemer dat leidt tot aansprakelijkheid voor Proqerty B.V..

12.4 Uitsluitingen

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove nalatigheid van Proqerty B.V. of in andere gevallen waarin de toepasselijke wetgeving dergelijke beperkingen of uitsluitingen niet toestaat.

12.5 Overleving

De bepalingen van dit artikel blijven van kracht na beëindiging of afloop van de overeenkomst tussen Proqerty B.V. en de Afnemer.

Artikel 13 - Duur en Beëindiging

13.1 Duur van de Overeenkomst

De overeenkomst tussen Proqerty B.V. en de Afnemer treedt in werking op de datum van ondertekening of aanvang van het gebruik van de SaaS-diensten en blijft van kracht tot de beëindiging zoals beschreven in dit artikel.

13.2 Automatische Verlenging

Tenzij anders overeengekomen, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor dezelfde periode als de oorspronkelijke termijn, onder dezelfde voorwaarden, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 31 dagen voor het einde van de lopende termijn.

13.3 Beëindiging door de Afnemer

De Afnemer kan de overeenkomst op elk moment beëindigen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn door een schriftelijke kennisgeving aan Proqerty B.V.. Eventuele vooruitbetaalde vergoedingen voor diensten na de beëindigingsdatum worden niet gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen.

13.4 Beëindiging door Proqerty B.V.

Proqerty B.V. kan de overeenkomst beëindigen indien:

 • De Afnemer de betalingsverplichtingen niet nakomt binnen een gestelde termijn na ontvangst van een betalingsherinnering.
 • De Afnemer de bepalingen van deze overeenkomst herhaaldelijk of ernstig schendt en deze schending niet binnen een redelijke termijn na kennisgeving herstelt.
 • Er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bezwarend maken.

13.5 Gevolgen van Beëindiging

Bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, verliest de Afnemer onmiddellijk de toegang tot de SaaS-diensten, en Proqerty B.V. heeft het recht om alle gerelateerde data te verwijderen na een overeengekomen periode, tenzij specifieke regelingen zijn getroffen voor de overdracht van data.

13.6 Overleving

Bepaalde bepalingen van de overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn om ook na beëindiging van kracht te blijven, blijven van kracht, waaronder, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom, aansprakelijkheid en vertrouwelijkheid.

Artikel 14 - Overmacht

14.1 Definitie van Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorziene gebeurtenis buiten de redelijke controle van Proqerty B.V. of de Afnemer, die de nakoming van hun verplichtingen onder deze overeenkomst verhindert, belemmert of vertraagt. Dit kan onder meer omvatten: natuurrampen, oorlogen, terroristische activiteiten, stakingen, lockdowns, ernstige ziekte-uitbraken, overheidsacties, en storingen in de communicatie- of energie-infrastructuur.

14.2 Meldingsplicht

Zodra duidelijk wordt dat een overmachtsituatie de uitvoering van de overeenkomst beïnvloedt, dient de getroffen partij de andere partij hierover zo snel mogelijk in te lichten, met details over de aard van de overmachtsituatie en de verwachte duur van de verstoring.

14.3 Opschorting van Verplichtingen

De verplichtingen van de partijen onder deze overeenkomst worden opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, voor zover deze verplichtingen door de overmachtsituatie worden beïnvloed. De partijen zullen alles in het werk stellen om de impact van de overmachtsituatie te minimaliseren en de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk te hervatten zodra de situatie dit toelaat.

14.4 Aanpassing en Beëindiging

Indien de overmachtsituatie langer dan een overeengekomen periode duurt (standaard 60 dagen), hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te herzien of, in het uiterste geval, de overeenkomst te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn. Dergelijke beëindiging vereist een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

14.5 Geen Vrijstelling van Betaling

Overmachtsituaties ontheffen de Afnemer niet van de verplichting tot betaling van reeds geleverde diensten voorafgaand aan de overmachtsituatie.

14.6 Bewijs en Documentatie

De partij die zich beroept op overmacht, is verplicht om bewijs en documentatie te leveren ter ondersteuning van de claim en moet aantonen dat er geen redelijke alternatieven beschikbaar waren om de gevolgen van de overmachtsituatie te vermijden of te beperken.

Artikel 15 - Confidentialiteit

15.1 Vertrouwelijke Informatie

Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie die door Proqerty B.V. of de Afnemer wordt verstrekt tijdens de looptijd van de overeenkomst, die niet publiekelijk bekend is en die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze vertrouwelijk is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, technische gegevens, handelsgeheimen, bedrijfsstrategieën, klantgegevens en productinformatie.

15.2 Bescherming van Vertrouwelijke Informatie

Beide partijen verbinden zich ertoe om:

 • De vertrouwelijke informatie te beschermen met dezelfde mate van zorg waarmee zij hun eigen vertrouwelijke informatie beschermen, maar in ieder geval met niet minder dan een redelijke mate van zorg.
 • De vertrouwelijke informatie uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en niet voor enig ander doel.
 • De vertrouwelijke informatie niet te openbaren aan derden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij of zoals vereist door de wet of een rechterlijk bevel.

15.3 Uitzonderingen

De verplichtingen met betrekking tot confidentialiteit gelden niet voor informatie die:

 • Reeds publiekelijk bekend was op het moment van verstrekking, of publiekelijk bekend wordt gemaakt zonder schending van deze overeenkomst.
 • Onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij zonder gebruik van of verwijzing naar de vertrouwelijke informatie van de verstrekken partij.
 • Rechtmatig is verkregen van een derde partij die niet gebonden is aan een geheimhoudingsplicht.

15.4 Teruggave of Vernietiging

Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, dienen beide partijen alle exemplaren van de vertrouwelijke informatie die in hun bezit is terug te geven aan de andere partij of deze te vernietigen, afhankelijk van wat de eigenaar van de vertrouwelijke informatie verkiest.

15.5 Duur van de Verplichtingen

De verplichtingen met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie blijven van kracht voor een periode van 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst, tenzij een langere periode wettelijk vereist is.

Artikel 16 - Geschillen en Toepasselijk Recht

16.1 Inspanning tot Minnelijke Schikking

Beide partijen verbinden zich ertoe om elk geschil, meningsverschil of claim die voortkomt uit of gerelateerd is aan deze overeenkomst, inclusief de geldigheid, interpretatie of beëindiging ervan, eerst te proberen op te lossen door middel van onderhandeling en minnelijke schikking.

16.2 Toepasselijk Recht

Deze overeenkomst en eventuele geschillen of claims die voortvloeien uit of in verband staan met deze overeenkomst, haar onderwerp of haar vorming (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Nederland.

16.4 Bevoegde Rechter

Voor het geval dat een geschil niet kan worden opgelost door middel van onderhandeling of mediation, zullen de partijen zich onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Almelo, Nederland. Beide partijen komen overeen dat dergelijke rechtbanken de exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen te beslechten.

Artikel 17 - Diversen

17.1 Wijzigingen in de Overeenkomst

Elke wijziging of aanpassing van deze overeenkomst vereist de schriftelijke instemming van beide partijen. Mondelinge afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd door beide partijen.

17.2 Overdraagbaarheid

De rechten of verplichtingen van de Afnemer onder deze overeenkomst mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Proqerty B.V. worden overgedragen of toegewezen aan een derde partij. Proqerty B.V. behoudt zich het recht voor haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij in het geval van een fusie, overname, of verkoop van alle of een deel van haar activa.

17.3 Onafhankelijke Contractanten

De relatie tussen Proqerty B.V. en de Afnemer is die van onafhankelijke contractanten. Geen van beide partijen is een agent, partner, of werknemer van de andere partij op basis van deze overeenkomst.

17.4 Gehele Overeenkomst

Deze overeenkomst, inclusief eventuele bijlagen en verwijzingen die hierin worden gemaakt, vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere overeenkomsten, voorstellen, verklaringen en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling.

17.5 Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde rechter als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal die bepaling worden aangepast om deze geldig en afdwingbaar te maken, terwijl de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zoveel mogelijk behouden blijven. De rest van de overeenkomst blijft volledig van kracht.

17.6 Afstand van Rechten

Het niet uitoefenen of afdwingen door een van de partijen van enig recht of bepaling onder deze overeenkomst zal niet worden beschouwd als een afstand van dat recht of die bepaling.

17.7 Overleving

Bepalingen van deze overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn om de beëindiging of afloop van de overeenkomst te overleven, zullen van kracht blijven na een dergelijke beëindiging of afloop, inclusief, maar niet beperkt tot, de artikelen betreffende intellectueel eigendom, aansprakelijkheid, en vertrouwelijkheid.